REGULAMIN

Domek w Zwierzyńcu, noclegi zwierzyniec, Noclegi Zwierzyniec, Domki w Zwierzyńcu, Noclegi w Zwierzyńcu

Regulamin pobytu

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domku. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji tzn. wpłacenia 40% zadatku w przypadku pobytu do 3 dni oraz 20% zadatku w przypadku pobytu dłuższego niż 3 dni umowę najmu uważa się za zawartą.
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną – telefoniczną należy potwierdzić wpłacając na Nr konta RADX Zbigniew Pankiewicz 20 1090 2590 0000 0001 4970 5266 kwotę zadatku, o której mowa w punkcie 1 w ciągu 3 dni – liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego.
 4. Wpłata zadatku przez wynajmującego oznacza, że akceptuje on i przyjmuje do stosowania przedmiotowy regulamin najmu.
 5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Doba zaczyna się o godz. 15.00 – przyjazd, a kończy się o godz. 11.00 – wyjazd.
 8. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie 7 (godz.15.00).
 9. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Właściciela.
 10. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 11. W przypadku skrócenia pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 12. Zakwaterowanie lub wykwaterowanie odbywa się w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 13. W przypadku przekroczenia deklarowanej wcześniej liczby osób korzystających z domku bez zgody Właściciela lub osoby upoważnionej, Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 14. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług Wynajmujący korzysta na własne ryzyko. Za doznane szkody, urazy i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku osoby trzeciej), również za kradzież bagaży, sprzętu turystycznego w czasie całego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Wynajmujący zobowiązany jest do całodobowej opieki nad dziećmi i osobami nieletnimi.Za ich bezpieczeństwo odpowiadają opiekunowie.
 16. Kąpieli w sąsiadującej z działką rzeką dokonuje się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 17. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku.
 18. Uwagi dotyczące ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń należy natychmiast zgłosić do Właściciela lub osoby upoważnionej.
 19. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń ukrytych.
 20. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braku w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostało na jego koszt.
 21. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 22. Parkowanie samochodu odbywa się pod wiatą samochodową lub we wskazanym przez Właściciela miejscu.
 23. W przypadku, gdy Wynajmujący w znaczący sposób narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 24. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22.00 do 6.00 Właściciel lub osoba upoważniona zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku.
 25. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 26. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Właściciela Domku dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela.
 27. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
 28. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku, a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 29. Akceptujemy małe zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i uzgodnienia tego faktu z Właścicielem podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta pokrywa Wynajmujący.
 30. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem, a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

 

5194total visits,2visits today